MOSHULTAMÅLA GAMLA SKOLA ”MOBERGSKOLAN”

Skolan i skogen – Vilhelm Mobergs barndomsskola i Påvelsmåla byggdes på 1870-talet och låg mitt inne i skogen. Här gick Moberg mellan 1906 – 1912. På 1930-talet började skolan bli ganska omodern, och dessutom låg den ocentralt efter ny skolroteindelning, då Askaremåla och Skrämbohult numera tillhörde Skruvs skolrote i Ljuder.

Vilhelm Moberg

Efter många diskussioner, om både tomtfråga och utförande på byggnaden, beslöt Algutsboda kommun att uppföra en ny skolbyggnad med lärarbostad i ena halvan. Tomten köptes av John Pettersson i Moshult. Den nya skolan kom på så sätt att ligga på gränsen mellan byarna Moshult och Moshultamåla. Till Höstterminen 1936 stod skoldelen inflyttningsklar. Alltså var vårterminen 1936 sista terminen som det undervisades i den gamla skolan.

IMG_0678

När undervisningen upphört förrättades auktion på både skola och lärarbostad. Dessa inropades av Karl-August Jonasson, Moshult. Lärarbostaden flyttades fram till Påvelsmåla by där den blev bostad åt K-A Jonassons son Gustav. Skolbyggnaden sålde han däremot till NOV-logen ”Kamraten 1473” för en köpeskilling av 600 kronor. Skolan stod därmed på ofri grund och tomthyra erlades årsvis till Jonasson.

NOV:s aktiviteter med kamratträffar m.m. fortsatte fram till slutet av 1940-talet, då föreningen upplöstes. Den gamla skolan tillföll nu NOV-distriktet enligt stadgarna. Åren gick och skolan stod helt öde. Förfallet verkade bli totalt, med trasigt tak, där det t.o.m. växte en björk, och trasiga fönsterrutor. Tomten var helt igenvuxen och träd och buskar trängde sig allt närmare byggnaden.

Under tiden sker det samhällsförändringar. På grund av vikande barnantal hade kommunen beslutat att undervisningen skulle upphöra även i den nya skolan i Moshult fr.o.m. vårterminen 1958, och barnen skjutsas till Johansfors skola.
Nu stod kommunen med en stor skolbyggnad, mitt ute på landsbygden, med i princip bara driftskostnader. Fastigheten blev till salu och såldes till Kungliga Fortifikationsförvaltningen. Eftersom den nya skolan hade tjänat som samlingslokal åt bygden så stod nu byborna utan lokal för sina studicirklar, Röda Korsets syförening samt för ett flertal andra aktiviteter som man bedrev.

Tanken väcktes -Tänk om man kunde rädda den gamla skolan och flytta fram den till byn. Algutsboda Hembygdsförening, som tidigare fått mottaga skolan som gåva av Södra Smålands NOV-distrikt, var villig att ställa densamma till förfogande under förutsättning att den framflyttades till allmän väg och central plats i roten.

Förfrågningar gjordes hos Algutsboda kommun och församling om de kunde tänka sig att ekonomiskt stödja projektet. Resultatet blev 12.500 kronor från vardera. Byborna och andra intresserade erbjöds att teckna andelar à 10 kronor. Inom dessa ramar, plus en otrolig arbetsvilja med många ideella arbetstimmar, beslöts att försöka genomföra flyttningen av den gamla roteskolan fram till byn. Ett problem återstod nämligen – Var fanns det en lämplig tomt? Flera alternativ var på förslag och diskuterades, men vilken kunde vara mera lämplig än den tomt som Vilhelm Mobergs syster och svåger, Elsa och Karl Fransson erbjöd att sälja? Tomten var jämn och fin och med ett bra läge mellan byarna Moshult och Moshultamåla.

En mild vinterdag, den 6 januari 1961, började man att plocka ner den gamla byggnaden och märka upp den bit för bit. Byggnadssnickare Helgo Johansson, Moshult, hade åtagit sig arbetet, med både rivning och återuppförande, med bistånd från ortens frivilliga. Till sin hjälp vid rivningen hade han Erik Hultqvist, Sture Karlsson, Axel Erlandsson och Bertil Karlsson.

Den 10 januari samma år var det dags att börja gräva för den nya grunden, och den 18 februari kunde Valter Berglund m.fl. med traktor forsla det nerplockade och uppmärkta virket till dess nya plats framme i byn. Nu var det dags för Helgo Johansson och hans medhjälpare att sätta igång med återuppförandet så autentiskt som möjligt, både exteriört och interiört.

Den 1 juni 1961 kallades det till sammanträde för att bilda en ekonomisk förening – en byggnadsförening. Vid detta möte antogs stadgar, och man diskuterade vad namnet på föreningen skulle vara. Till sist enades man om ”Moshultamåla Gamla Skola”.

Den 4 augusti 1961 skedde lantmäteriförättning och Moshultmåla Gamla Skola var därmed på pränt i offentliga handlingar. Byggnationen gick sakta men säkert framåt och som sista moment hämtades stentrappan från sin ursprungliga plats i skogen för att läggas på plats framför det nyuppförda skolhuset. En sista åtgärd på den gamla skoltomten var att spränga murstocken och jämna den med grunden. Så ser det ut än idag, ett kulturminne som påminner om svunna tider.

Den 27 mars 1963 kunde föreningen för första gången hålla sitt årsmöte under eget tak. Den officiella invigningen dröjde till 1966 då Vilhelm Moberg hade möjlighet att medverka samtidigt som SVT passade på att spela in TV-dokumentären Vilhelm Mobergs Värend. Sedan dess har aktiviteterna och sammankomsterna avlöst varandra i jämn takt. Allt från studiecirklar, andaktstunder, Röda Korsauktioner, Luciafirande, fester m.m. En del traditionsenligt återkommande varje år. Så har bl.a. valborgsmässofirandet, med majbål högst uppe på backkrönet, återkommit varje år sedan 1967. Likaså har en grillfest för bybor, hemma och i förskingringen, och andra inbjudna haft sin givna dag, lördagen före midsommar, sedan 1977.

Sedan turistsäsongen 1980 har den gamla skolan stått öppen för allmänheten. Många är de personer, från när och fjärran, som tittat in i Vilhelm Mobergs gamla skola, därom vittnar alla namnen i gästboken. Inne i det lilla rummet, Mobergsrummet, från början lärarbostad, finns Vilhelm Mobergs porträtt tillsammans med andra familjebilder. Där finns också de flesta av hans böcker, samt klippböcker från hans liv och leverne. En byst av författaren restes utanför skolan 2000.